Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: Somogyi Ferenc
Cégnév: Somogyi Ferenc E.V.
Telephelye: 1204 Budapest, Rózsás u .88.
Adószám: 64506016-1-43
Telefonszám: +36702975678
E-mail cím: info@kondigepkarbantartas.hu
Honlap: www.kondigepkarbantartas.hu
(a továbbiakban: vállalkozó)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
(Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adom:
1. Vállalkozó IT szolgáltatója
A vállalkozó a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe,
aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a
vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes
adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: ATW Internet Kft.
Székhely: H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-736956
Adószám:  13471868-2-41
Telefonszám: +36 1 6000 
E-mail cím: support@atw.co.hu
Honlap: www.atw.hu


III. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
(1) Amennyiben a vállalkozó hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az
érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban
meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a vállalkozó internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy
cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt
négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is
szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
adni.
(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely
más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
(5) A vállalkozó nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a
szerződés teljesítéséhez.
(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni,
mint annak megadását.
(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az
adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul
szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.
(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az
adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó
jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás
megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való
utalás nyilvánosságra hozatalával is.
3. Az érintett jogainak elősegítése
A vállalkozó valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak
gyakorlását.


IV. FEJEZET
LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A VÁLLALKOZÓ HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS
SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez
– a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
kivételével – a hozzájárulását kell kérni.
2. Általános tájékoztatás a sütikről
2.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a
látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később
ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége,
érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden
HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a
felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
2.2. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség
van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak
megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a
felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy
felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a
tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön
létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
2.3. A sütik fajtái:
2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:
amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a
felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit
tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren
kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session
süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll,
ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva.
Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való
kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek
megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a
felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási
adatokat jelentik.
2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a „teljesítmény”-hez,
általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a
felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről,
kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics,
AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére
alkalmasak.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
2.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy
hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában
megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az
automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy
bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni
cookie-k nélkül.
3. Tájékoztatás a Vállalkozó honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során
létrejövő adatokról
3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Vállalkozó honlapja a weboldal használata
során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi
adatokat rögzítheti és kezelheti:
• a böngésző típusa,
• látogatás időpontja,
Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági
incidensek vizsgálatához használhatjuk.
3.2. A honlapon alkalmazott sütik
3.2.1. Használatot elősegítő sütik:
Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a
felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási
adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói
élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és
felismer(het)i általa a látogatót.
.


V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz
való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
II. Az érintett jogai részletesen:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának
elősegítése
1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó
valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell
nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az
információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat
is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy
más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a
Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az
érintettet tájékoztatni kell.
1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és
intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj
számítható fel.
A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől
gyűjtik
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy
harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek
az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan
érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia
kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke
tartalmazza.
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az
érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított
legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való
kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel
alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a
személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2.
pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok
kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy
az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)
írtak irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.
4. Az érintett hozzáférési joga
4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az
előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15.
cikk).
4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért
az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel.
Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
tartalmazza.
5. A helyesbítéshez való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését is.
Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke
tartalmazza.
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést
ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni
kell.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.
9. Az adathordozhatósághoz való jog
9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását is.
9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17.
cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz
való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.
10. A tiltakozáshoz való jog
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1)
e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
van szükség.
A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.
12. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22.
cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
és szabadságok lényeges tartalmát.
E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi
incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a
panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél
jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben.
15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
vagy annak eredményéről.
15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg
véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a
véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog –
sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha
megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye
szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.